کاپیتان تیم فوتسال گیتی پسند از این تیم جدا نخواهد شد

محمد کشاورز بازیکن با تجربه تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان قصد ندارد از این تیم جدا شود.