تبدیل شدن آمریکا به جنگل + فیلم

اتفاقات، درگیری ها و حوادث اخیر آمریکا دیگر از حالت عادی خارج شده اند.