توجه به مشکلات آبادان نیاز به ایجاد ظرفیت قانونی دارد

موسوی گفت: توجه به مشکلات آبادان نیاز به ایجاد ظرفیت قانونی دارد و این کار مجلس است.