پرداخت ۲۵ درصد بیمه معلمان مدارس غیردولتی از طریق صندوق حمایت

زینی وند گفت: صندوق حمایت از مدارس غیردولتی با اعتباری ۲۰۰ میلیارد تومانی ۲۵ درصد از بیمه معلمان را پرداخت خواهد کرد.