انتشار تمبر اختصاصی روز ملی قزوین

شرکت ملی پست ایران تمبر اختصاصی روز ملی قزوین را رونمایی و منتشر کرد.