۶۲ درصد کانون‌های فرسایشی در شرق کرمانند

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان گفت: ۶۲ درصد کانون‌های بحرانیِ حساس و فرسایشی در شرق استان کرمان قرار دارد.