هشتاد و هفتمین مرکز نیکوکاری کشور در شهرکرد افتتاح شد

هشتاد و هفتمین مرکز نیکوکاری کشور با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) در شهرکرد افتتاح شد.