چگونه نوجوان را بهتر درک کنیم؟

سن نوجوانی دوره بسیار حساسی است و مهمترین دگرگونی ها از جمله تغییرات فیزیکی و رشد روانی در این دوره از زندگی رخ می دهد.