کوتاه شدن دست رسانه‌های فیک با شکل‌گیری شبکه ملی اطلاعات

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک گفت: با شکل گیری شبکه ملی اطلاعات می‌توانیم در کوتاه شدن دست رسانه‌های فیک موفق‌تر عمل کنیم.